0

Betekenis irrationeel

In de grondvorm van het werkwoord zit naast de gedachte van overdenken, overpeinzen ook de gedachte dat er geluid bij wordt gemaakt. Daarbij kun. Denken aan de nu nog bestaande joodse gewoonte om de Schrift hardop te lezen. Dit als ondersteuning van het overdenken en het memoriseren. Zelf doe ik ook zoiets als ik bijbelteksten en Bijbelgedeelten uit het hoofd leer. Net als vele andere evangelische christenen uit mijn generatie leer ik geregeld Bijbelgedeelten uit het hoofd. De gemakkelijkste manier om dat te doen bestaat uit het dagelijks geconcentreerd hardop uitspreken van de uitgekozen Bijbelteksten. Als je een tijd op die manier dagelijks dezelfde bijbeltekst blijft oplezen dan zul je merken dat hij na enige tijd in het geheugen blijft hangen. Een positief bijkomend effect is dat je, bij het dagelijks herhalen van de tekst, tegelijkertijd automatisch over de inhoud nadenkt. Met als gevolg dat je de tekst steeds beter gaat healthcity begrijpen.

betekenis irrationeel

Barok beeldhouwkunst, voorkeur voor levensgrote beelden

Maar laten bij dit alles al uw wensen door gebed en smeking, met dankzegging bekend worden bij God en de vrede gods die alle verstand te boven gaat zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus jezus. (Filippenzen 4:6,7.) de bijbelse weg tot het verkrijgen van rust voor je ziel is tot jezus komen en zijn juk opnemen. Komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven; neemt mijn juk op huidplooimeter u en leert van Mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht. 11:28-30) jezelf bekeren, je zelf onder Hem stellen, in contact met Hem blijven door gebed en Bijbellezing, op Hem vertrouwen en Hem gehoorzamen naar het inzicht dat je in het woord van God hebt. Dat is de weg naar rust voor onze ziel en dat is een heel andere weg dan het gebruik van mystieke technieken. In kringen van de oosterse godsdiensten en in New Age kringen spreekt men vaak over de stilte. . Men spreekt over het bereiken van een toestand die de stilte wordt genoemd. Dat is het moment waarop de ziel volledig passief is geworden. Het denken ligt stil, de wil is uitgeschakeld en de emoties zijn ook losgelaten. Het bereiken van die toestand is de voorwaarde tot het verkrijgen van bovennatuurlijke godservaringen. Het is droevig dat men de paar Bijbelteksten die over stil zijn spreken misbruikt voor het goed praten van on-Bijbelse ontledigingstechnieken. Zie verder het artikel over stilte en stilzijn in de bijbel, klik hier. Het Hebreeuwse woord Hagah de term overpeinzen, in jozua 1:8 en Psalm 1:2, is de vertaling van het Hebreeuwse woord Hagah.

betekenis irrationeel

over stil worden? Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting (Ps. 62:6) waarlijk heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht, als een gespeend kind bij zijn moeder, als een gespeend kind is mijn ziel in mij (Ps. 131:2) Dit soort teksten gaan niet over ontlediging. Ze gaan over tot rust komen. In plaats van na te denken over al je zorgen en over al je bezigheden richt je je denken op God. In plaats van zelf te zwoegen en te tobben werp je je bekommernis in geloof op God, zodat je het los kan laten. (1 Petrus 5:7) Dit heeft niets met stoppen met denken te maken. Het denken blijft actief maar het wordt anders gericht. De kramp van het zelf vechten wordt vervangen door het vertrouwend steunen op Gods genade. De bijbelse weg tot het ervaren van vrede is het door gebed en smeking, met dankzegging, bekend maken van al je wensen bij God.

Irrationeel - 7 definities - encyclo

Komt meditatie in de bijbel voor?

En weest daders des woords (jakobus 1:22). Als je zo bezig bent met het onderzoeken, overdenken en toepassen van het woord van God dan is het verstand niet passief maar juist actief. Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Een ware discipel blijft in het woord van jezus, hij blijft bezig met de bijbel. . Als hij dat doet dan zal dat twee gevolgen hebben. Hij zal de bijbel steeds dieet beter verhuur gaan begrijpen en dat zal weer zijn leven veranderen. Hij zal de waarheid verstaan en de waarheid zal hem vrijmaken. Het doel van het overpeinzen, waar jozua 1:8 over spreekt, is dus niet het gaan ervaren van God, of het ontvangen van een woordje speciaal voor jou, het doel is het in de praktijk van het leven toepassen van het objectieve woord van God. Als jozua dat zou doen dan zou hij voorspoedig zijn. Want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. Hetzelfde wordt gezegd over de man waar Psalm 1 over spreekt.

betekenis irrationeel

Wat men gevonden heeft wordt vervolgens gebruikt als een gebedsmantra. Alles met het doel om een ervaring met God te beleven. Het gaat in jozua 1:8 niet om het ontvangen van een persoonlijke woordje. De bedoeling is dat jozua het objectieve en voor ieder geldige woord van God bestudeert en dat hij alle voorschriften navolgt. Let op het woordje alles. Niet alleen wat je al of niet aanspreekt maar het gehele woord is van belang en moet toegepast worden. Dit is overigens ook precies wat ook ons, christenen,  wordt opgedragen. De heer verwacht dat wij al zijn geboden navolgen. En leert hen onderhouden al wat ik u geboden heb (Matth. We moeten daders van het woord zijn.

Valuta - 22 definities - encyclo

Wat staat er, wat betekent het, wat kan ik er van leren, hoe raakt het mijn leven, hoe kan ik het toepassen. Het overpeinzen heeft een praktisch doel. Het doel is, volgens jozua 1:8, het toepassen van het woord van God in het dagelijks operatie leven. Opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven. Jozua wordt opgedragen om intensief Gods wetsboek te lezen, te bestuderen en te overdenken opdat hij nauwkeurig Gods wet kan toepassen. Het overpeinzen waar jozua 1:8 over spreekt heeft dan ook niets te maken heeft met. De techniek van lectio divina. . daar leest men herhaaldelijk een Bijbelgedeelte met de verwachting dat er een gedeelte uit zal springen. Daar is het bijbelezen op gericht. Zo ontvangt men een persoonlijk woordje van de heer. Heeft men het zinnetje of het woord gevonden dan concentreert men zich daar. betekenis irrationeel

Je vindt er ook geen spoor van het mediteren bij iconen. Of het sluiten van de ogen en het visualiseren van jezus die baby vervolgens boodschappen aan jou doorgeeft. de bijbel staan enkele verzen waar sprake is van overpeinzen. Bijvoorbeeld jozua 1:8 en Psalm 1:2. In deze teksten staat in de nederlandse vertaling het woord overpeinzen. In veel Engelse vertalingen wordt in deze verzen het woord meditate gebruikt. In het Hebreeuws staat het werkwoord hagah. Ik citeer de beide teksten: Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn (jozua. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vruchten geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt al wat hij onderneemt gelukt (Psalm 1:1-3). In deze teksten is sprake van meditatie in de zin van overpeinzen. Het gaat hier om het rationeel overdenken van het woord van God.

Dromen en hun betekenis voor spirituele groei

Verstand actief of passief, het verschil tussen (1) mediteren als overpeinzen voorkomen en (2) mediteren als het gebruik van oosterse of rooms-katholiek mystieke technieken zit hem in het gebruik van het verstand. Bij mediteren in de betekenis van overpeinzen is het verstand alert en actief. Het mediteren als techniek heeft juist als doel om het eigen denken te stoppen. . Het is bedoeld om het denken leeg te maken. Het kenmerkende van bijna alle oosterse en rooms-katholieke mystieke technieken is dat het ontledigingstechnieken zijn. Het eigen denken moet stil gezet worden. De ziel met al zijn functies van denken, willen en voelen moet passief worden. Bij een andere categorie meditatietechnieken werkt men met geleide verbeelding. Als het denken is stilgezet komt er, zo luidt de theorie, ruimte voor Gods geest om te werken. De bijbel kent wel mediteren in de zin van overpeinzen maar niet als techniek en spoor van meditatie technieken. In de bijbel vinden we niets van concentratie op de ademhaling, van het telkens herhalen van een bepaald gebed, van het lezen van de Schrift met de bedoeling dat je er een speciaal woordje voor jou uit zal ontvangen of van het lezen van.

betekenis irrationeel

Mediteren wordt hier opgevat als het online toepassen van speciale meditatietechnieken. Dit kunnen meditatietechnieken uit oosterse godsdiensten zijn of de meditatietechnieken van rooms-katholieke en oosters-orthodoxe mystici. In de kern zijn bijna alle meditatietechnieken concentratietechnieken. Bijvoorbeeld langdurig en geconcentreerd ergens naar kijken, concentratie op de ademhaling, het telkens herhalen van een mantra. Een mantra is een gebedswoord of zinnetje. Het doel van dit soort technieken is niet het verkrijgen van inzicht of het verwerken van wat men beleefd heeft, het doel is het bereiken van een bepaalde gods ervaring. Het doel is het bereiken van een contemplatieve staat waarin God wordt ervaren. Een onbeschrijfelijk geluksgevoel, innerlijke vrede, visioenen, innerlijke beelden, boodschappen, etc. Er is geen wezenlijk verschil in techniek tussen een yoga oefening. De beoefening van het rooms-katholieke contemplatieve gebed, in beide gevallen wordt, vaak op het ritme van de ademhaling, een gebedsmantra uitgesproken.

De betekenis van emoties - team Organisatie

Komt meditatie in de bijbel voor? Wat is eigenlijk meditatie? Voordat we de vraag kunnen beantwoorden of meditatie in de bijbel voorkomt moet eerst duidelijk zijn wat meditatie. Er zijn verschillende opvattingen over crossover wat meditatie. Als dit niet wordt onderkend dan ontstaat er grote verwarring, dan wordt er langs elkaar heen gesproken. Bij een gesprek over meditatie is het nodig dat ieder van de gesprekspartners eerst aangeeft wat hij of zij onder meditatie verstaat. Twee opvattingen, er zijn twee opvattingen over wat meditatie. (1) Mediteren is overpeinzen, mediteren wordt opgevat als ernstig over iets nadenken. Het doel is iets beter begrijpen, het verkrijgen van dieper inzicht, de toepassing in het persoonlijk leven, verwerken van dingen. (2) Mediteren is het toepassen van een speciale meditatietechniek.

Betekenis irrationeel
Rated 4/5 based on 807 reviews
SHARE

betekenis irrationeel Xokuqumi, Fri, May, 18, 2018

De afwezigheid van een goede analyse van het fenomeen irrationaliteit maakt het belangrijk om na te gaan op welke vooronderstellingen de huidige gedragseconomie berust. Geschiedenis, simon (1957) wordt gezien als de grondlegger. Hij keerde zich tegen de orthodoxe en neoklassieke economie, die volledige rationaliteit veronderstelden. Simon maakte geen helder onderscheid tussen volledige rationaliteit en volledige informatie. Hij stelde vast dat de menselijke geheugencapaciteit schaars is een zeer orthodox-economische gedachte, en concludeerde dat the rationaliteit van mensen alleen geldig is onder de restrictie van de aanwezige informatie.

betekenis irrationeel Ylyruki, Fri, May, 18, 2018

Hoe zijn mensen dan te verleiden het goede te doen? Door het ontwerpen van slimme omgevingsstructuren. Sturende instanties hoeven zo het donorschap niet verplichten, en mensen hoeven elkaar niet met morele oordelen in een bepaalde richting te sturen. Toch is niet elk voorbeeld van nudgen onschuldig, waaronder de genoemde donorwet. Het ontwerp van kantoortuinen dat bevordert de communicatie tussen medewerkers kan erg irriteren en de arbeidsproductiviteit negatief beïnvloeden.

betekenis irrationeel Yvopaqi, Fri, May, 18, 2018

Wie dat niet wil, moet moeite doen om dat kenbaar te maken. Mensen worden gezien als gemakzuchtige comfortzoekers, die dit op een onnadenkende manier doen. De nudge-psychologen gaan er vanuit dat deze twee eigenschappen moeilijk te veranderen zijn.

betekenis irrationeel Asyxekyp, Fri, May, 18, 2018

Irrationaliteit van de gedragseconomie, piet keizer, associate Professor of Economic Methodology, utrecht University School of economics. Inleiding, de opmars van de gedragseconomie houdt aan. Het fenomeen nudge wordt herkend en steeds meer toegepast. In ons land is de donorwet een recent voorbeeld: wie geen formulier invult, wordt beschouwd als donor.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: