0

Medische termen in het engels

29 Obesitas bij kinderen is in de periode sinds de jaren 80 van de vorige eeuw met een factor twee tot vijf toegenomen in ontwikkelde landen en bijna viermaal in ontwikkelingslanden. 40 Het obesitaspercentage onder Canadese jongens steeg van 11 in de jaren 80 tot meer dan 30 in de jaren 90 van de vorige eeuw, onder Braziliaanse kinderen steeg dat percentage in dezelfde periode van 4 tot. 41 Circa 18 van de kinderen in de vs is obees. 40 Oorzaken en risicofactoren Zwaarlijvigheid is over het algemeen een resultaat van een combinatie van factoren. Op individueel niveau wordt een combinatie van overmatige voedselconsumptie en gebrek aan lichaamsbeweging beschouwd als de verklaring voor de meeste gevallen van obesitas. 42 In een beperkt aantal gevallen is de oorzaak in de eerste plaats een genetische, een medische of een psychische aandoening. 43 daarentegen wordt de snelle stijging van obesitas op maatschappelijk niveau gezien als het gevolg van gemakkelijk verkrijgbaar en smakelijk voedsel, 44 een toenemende afhankelijkheid van auto's en machinale productie. 45 46 Een aantal andere mogelijke factoren zijn: In 2006 werden in een overzicht nog tien andere mogelijke redenen voor de recente toename van obesitas opgesomd: te weinig slaap hormoonverstorende stoffen ( milieuvervuiling die operatie het vetmetabolisme verstoort) minder afwisseling in de omgevingstemperatuur afname van het. Atypische antipsychotica ) relatief groter wordende leeftijds- en etnische groepen waarvan de leden vaak zwaarder zijn zwangerschap op hogere leeftijd (waardoor kinderen gevoeliger kunnen zijn voor obesitas) epigenetische risicofactoren die van generatie op generatie worden doorgegeven natuurlijke selectie op een hogere bmi kiezen voor een. 48 hoewel er een aanzienlijke hoeveelheid bewijs is dat de invloed van deze mechanismen op de toename van obesitas ondersteunt, is het definitieve bewijs nog niet geleverd en stellen de auteurs dat deze factoren waarschijnlijk minder invloed hebben dan de factoren die in de vorige.

medische termen in het engels

Boekverslag Engels Saturday door Ian McEwan

Ooit werd obesitas als een probleem van welvarende landen gezien. Tegenwoordig neemt obesitas wereldwijd toe en heeft dit gevolgen voor zowel ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden. 37 deze toename is het meest opvallend in stedelijke gebieden. 38 de enige regio in de wereld waar obesitas niet algemeen voorkomt is Sub-Saharisch Afrika. 2 In de europese Unie had in 2008 meer dan de helft van de volwassen bevolking overgewicht of obesitas. Gemiddeld was 15,5 van de bevolking obees (bmi van meer dan 30 kg/m2). Voor de meeste europese landen, waaronder Nederland, was dit meer dan een verdubbeling ten opzichte van de cijfers van 1988. 39 jeugdobesitas heeft in de 21e eeuw epidemische vormen aangenomen: de percentages stijgen zowel in de ontwikkelde wereld als in de ontwikkelingslanden. Obesitas bij kinderen uitwerpselen en adolescenten wordt gedefinieerd als een bmi hoger dan de 95e percentiel. 28 de referentiegegevens waarop deze percentielen berusten, stammen uit de periode 19 en zijn dus niet vertroebeld door de recente stijgingen van obesitaspercentages.

medische termen in het engels

de Tweede wereldoorlog tot 1960 steeg het gewicht van de gemiddelde persoon in de verenigde Staten, maar slechts weinigen waren zwaarlijvig. In 1960 was vrijwel de volledige bevolking goed gevoed, maar werd men in het algemeen niet te zwaar. In de periode sinds 1980 heeft de groei in het aantal zwaarlijvigen epidemische vormen aangenomen. In 1997 erkende de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) obesitas officieel als een wereldwijde epidemie. 19 In 2008 had 35 van de wereldbevolking overgewicht, terwijl 10 van de mannen en 14 van de vrouwen obees was. 34 Dit cijfer is veel hoger in welvarende gebieden, zoals de verenigde Staten, waar in 2008 62 overgewicht had en 26 obees was en in Australië, waar deze cijfers respectievelijk 35 en 28 zijn. 34 Het percentage ernstige obesitas stijgt in de verenigde Staten, australië en Canada sneller dan het totale obesitaspercentage. Portret van Gerard Andriesz bicker, 1640. Obesitas is niet uitsluitend een modern verschijnsel, maar kwam - zij het minder frequent - ook in vroeger eeuwen reeds voor.

Medisch zakboek op reis (Nederlands - duits.000 en 1 medische termen

Vertalen Nederlands Engels

Een krachtige atleet kan door zijn bmi als te harde zwaar worden gerangschikt (toe te schrijven aan een zwaar spierstelsel terwijl ten onrechte een "normale" bmi kan worden gediagnosticeerd in het geval van een bejaarde persoon met zeer lage vetvrije massa. Een bmi-score alleen is ontoereikend als diagnose, omdat de kralingen bmi niet in staat is om vet van vetvrije massa te onderscheiden en ook geen rekening houdt met gevaarlijk buikvet. Bij 'normaal gewicht obesitas' is er sprake van een normaal lichaamsgewicht, maar hoge lichaamsvetpercentages met dezelfde gezondheidsrisico's als obesitas. Andere methoden Andere manieren om zwaarlijvigheid te bepalen zijn de bepaling van het percentage lichaamsvet, de taille-heup ratio en de heupomtrek. Onder wetenschappers wordt dit beschouwd als de betrouwbaarste methode om overgewicht te bepalen. Bmi is slechts een manier om het lichaamsvetpercentage te benaderen. Precieze meting van het lichaamsvetpercentage is echter moeilijk. Er bestaan verschillende methoden van variërende moeilijkheidsgraad en complexiteit. Het lichaamsvetpercentage kan onder meer gemeten worden via huidplooimeting, waarbij op zekere plaatsen van de huid precies wordt gemeten wat de dikte van de onderhuidse vetlaag. Heupomtrek en taille-heupverhouding meten een veelvoorkomende vorm van obesitas, namelijk buikobesitas of centrale obesitas, die gekarakteriseerd wordt door overmatige opslag van vet in de buikregio en in de peritoneale holte. Ze blijken vergelijkbaar te zijn met de bmi in de mate waarin ze het risico op metabolische afwijkingen als diabetes type ii kunnen voorspellen, en zijn mogelijk beter dan bmi in het voorspellen van het risico op hart- en vaatziekten.

28 de referentiegegevens waarop deze percentielen waren gebaseerd dateren uit de periode van 19, en zijn dus niet verstoord door de recente gewichtsstijgingen. 29 bmi bij mensen is de meest gebruikte maat voor zwaarlijvigheid de body mass Index (BMI). De bmi wordt berekend door het lichaamsgewicht te delen door het kwadraat van de lichaamslengte: bmikilo/meter2displaystyle bmikilo/meter2 de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in 1997 (gepubliceerd in 2000 de volgende bmi-classificatie vastgesteld: 3 Ondergewicht : een bmi beneden 18,5. Normaal gewicht : een bmi variërend tussen 18,5 en 24,99 kg/m2. Overgewicht : een bmi tussen 25,00 en 29,99 kg/m2 Obesitas klasse 1 : een bmi tussen 30,00 kg/m2 en 34,99 kg/m2 Obesitas klasse 2 : een bmi tussen 35,00 kg/m2 en 39,99 kg/m2 Obesitas klasse 3 : een bmi vanaf 40,00 kg/m2 Sommige instanties hebben. Hieronder een veelgebruikte indeling van de obesitasklassen, de exacte grenzen staan (soms) nog ter discussie. 30 Obesitas : een bmi tussen 30,00 kg/m2 en 34,99 kg/m2 Ernstige obesitas : een bmi tussen 35,00 kg/m2 en 39,99 kg/m2 Morbide obesitas : een bmi vanaf 40,00 kg/m2 Van morbide obesitas is reeds sprake bij een bmi van meer dan 35 kg/m2, indien. Superobesitas : een bmi vanaf 50,00 kg/m2 Aangezien aziatische bevolkingsgroepen negatieve gezondheidsconsequenties ervaren bij een lagere bmi dan blanken, hebben sommige landen obesitas geherdefinieerd. In Japan begint obesitas al vanaf een bmi van 25 31, terwijl in China de grens van obesitas bij een bmi van 28 ligt. 32 Wat betreft kinderen varieert een gezonde bmi naargelang de leeftijd en het geslacht van het kind. De bmi is geen volledige diagnose, in zoverre dat deze niet de vetdistributie binnen het lichaam in overweging neemt, en de relatieve vet- spier- en botbijdragen aan het totale lichaamsgewicht negeert.

medische termen in het engels

Deze trend werd grotendeels voortgezet in de christelijke europese traditie, waarbij alleen mensen met een lage sociaal-economische status obees werden afgebeeld. 11 Tijdens de renaissance begonnen sommige leden van de hogere stand met hun grote omvang te pronken, zoals te zien is in portretten van Hendrik viii en Alessandro del Borro. 11 Rubens (15771640) beeldde regelmatig stevige vrouwen in zijn schilderijen af, waarvan de term Rubensiaans is afgeleid. Deze vrouwen behielden echter hun zandloperfiguur dat verband hield met vruchtbaarheid. 24 Gedurende de 19e eeuw veranderden de opvattingen over obesitas in de westerse wereld. Na eeuwen waarin obesitas synoniem was met welvaart en sociale status, begon men nu slankheid als de gewenste norm te zien. 11 Definitie en classificatie obesitas is een medische aandoening waarbij zich zoveel overtollig lichaamsvet heeft opgehoopt dat dit een nadelig effect op de gezondheid kan hebben. 1 Of er sprake is van obesitas wordt bepaald met de body mass index (BMI) en verder beoordeeld aan de hand van de vetverdeling volgens de taille-heupverhouding en het totaal van risicofactoren voor hart- en vaatziekten. 25 26 de bmi is nauw verbonden met het percentage lichaamsvet en de totale hoeveelheid lichaamsvet. 27 Bij kinderen is een gezond gewicht leeftijds- en geslachtsafhankelijk. Obesitas bij kinderen en pubers wordt niet in een absoluut getal weergegeven, maar in verhouding tot een historisch normale groep, zodat er sprake is van obesitas bij een bmi hoger dan de 95e percentiel.

Opleiding Medische terminologie - leer vaktaal bij het nti

Het gewicht dat als ideaal wordt beschouwd is sinds de jaren 20 lager geworden. Dit blijkt uit het feit dat de gemiddelde lengte van winnaars van de miss America-verkiezingen van 19 met 2 is toegenomen, terwijl hun gemiddelde gewicht met 12 is afgenomen. 22 Aan de andere kant zijn de opvattingen over gezond gewicht de andere kant op veranderd. In Groot-Brittannië was het gewicht waarbij mensen zichzelf als te zwaar beschouwden in 2007 aanzienlijk hoger dan in 1999. 23 Men vermoedt dat deze veranderingen het gevolg zijn van toenemende vetzucht, waardoor extra lichaamsvet steeds meer als normaal wordt beschouwd. 23 In veel delen van Afrika wordt obesitas nog steeds als een teken van welvaart en welzijn beschouwd. Dit is vooral gangbaar geworden sinds het begin van de hiv -epidemie. 2 Kunst de eerste beelden van het menselijk lichaam.000 tot.000 jaar geleden zijn voorstellingen van obese vrouwen. Sommigen schrijven de venusbeeldjes toe aan de gewoonte om vruchtbaarheid te benadrukken, terwijl anderen van mening zijn dat ze de "vetheid" in de mensen van die tijd weergeven. 11 Corpulentie is echter afwezig in zowel Griekse als Romeinse kunst, waarschijnlijk in overeenstemming met hun idealen met betrekking tot gematigdheid. medische termen in het engels

19 Als gevolg daarvan namen lengte en gewicht beide toe gedurende de 19e eeuw in ontwikkelde landen. In de 20e eeuw bereikte de lichaamslengte van video de mens zo'n beetje het maximum van wat genetisch mogelijk was, en groeide lichaamsgewicht veel meer dan lichaamslengte, wat tot obesitas leidde. 19 In de jaren 50 nam kindersterfte door de toenemende welvaart in ontwikkelde landen af, maar naarmate lichaamsgewicht toenam, kwamen ook hart- en nierziekten vaker voor. 19 20 Gedurende deze periode zagen verzekeringsmaatschappijen het verband tussen gewicht en levensverwachting en verhoogden ze de premies voor mensen met overgewicht. 2 door de eeuwen heen zagen veel culturen obesitas als het gevolg van karakterzwakte. De obesus of het dikke personage in de Griekse komedie was een veelvraat en een figuur waarmee de spot gedreven werd. In christelijke tijden werd voedsel beschouwd als een poort naar de zonden vadsigheid en lust. 11 In de moderne westerse cultuur wordt overgewicht vaak gezien als onaantrekkelijk, en wordt obesitas veelal in verband gebracht met verschillende negatieve stereotypen. Mensen van alle leeftijden kunnen sociaal worden gestigmatiseerd en het doelwit zijn van pesterijen of door anderen worden gemeden. Obesitas is wederom een reden voor discriminatie. 21 In de westerse samenleving zijn de algemene opvattingen over gezond lichaamsgewicht anders dan de opvattingen over het ideaalgewicht en beide opvattingen zijn sinds het begin van de 20e eeuw veranderd.

Medische termen - 1 Alle engelse correspondentie - monica

13 nutricia Historische trends Tijdens de middeleeuwen en de renaissance werd obesitas vaak als een teken van welvaart beschouwd, en kwam het vrij vaak voor onder de elite: de toscaanse generaal Alessandro del Borro toegeschreven aan Charles Mellin, 1645 14 de grieken waren de eersten die. 15 Hippocrates schreef dat "Corpulentie niet alleen een ziekte op zich is, maar ook de voorbode van andere ziekten". 2 de indische chirurg Sushruta (6e eeuw. Chr.) legde een verband tussen obesitas en diabetes en hart- en vaatziekten. 16 Hij adviseerde lichamelijke inspanning om de aandoening en bijwerkingen te bestrijden. 16 de mensheid heeft het grootste deel van haar geschiedenis moeten worstelen met voedselschaarste. 17 daarom wordt obesitas historisch als een teken van welvaart en voorspoed beschouwd. Het kwam veel voor onder de hoge ambtenaren in Europa in de middeleeuwen en de renaissance 14 en in klassieke beschavingen in Oost-azië. 18 Met het begin van de industriële revolutie besefte men dat de militaire en economische macht van landen afhankelijk was van zowel de lichaamsomvang als de kracht van de soldaten en arbeiders. 19 Het verhogen van de gemiddelde bmi van wat tegenwoordig als ondergewicht wordt beschouwd naar wat nu normaal is, speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van industriële samenlevingen.

medische termen in het engels

Het is mogelijk de kwaliteit van de voeding te verbeteren door minder energierijk voedsel (met minder vet en suiker) en meer voedingsvezels te eten. Eventueel kan men anti-obesitasmedicijnen gebruiken om de eetlust of de vetopname te remmen, in combinatie met een bloedvaten passend dieet. Wanneer dieet, lichaamsbeweging en medicatie geen effect hebben, kan een maagballon helpen om gewicht te verliezen. Ook is het mogelijk om de maaginhoud te verkleinen en/of de darm in te korten door middel van een operatie. Hierdoor treedt er eerder verzadiging op en vermindert het vermogen om voedingsstoffen uit voedsel op te nemen. 8 9 Obesitas is wereldwijd een van de belangrijkste vermijdbare doodsoorzaken en komt steeds vaker voor bij volwassenen en kinderen. De autoriteiten beschouwen het dan ook als een van de ernstigste problemen voor de volksgezondheid in de 21e eeuw. 10 In een groot deel van de moderne wereld (vooral in de westerse wereld ) geeft obesitas aanleiding tot stigmatisatie. Toch werd het vroeger algemeen gezien als een symbool van rijkdom en vruchtbaarheid, en in sommige delen van de wereld is dat nog steeds. 2 11 Inhoud Geschiedenis Etymologie obesitas komt uit het Latijn en betekent "gezet, dik of mollig". Ēsus is het voltooide deelwoord van edere (eten waar ob (te veel) aan is toegevoegd. 12 Het gebruik van het woord in het Engels werd in 1611 voor het eerst in de Oxford English Dictionary gedocumenteerd door Randle cotgrave.

Medische termen - 16 - muhahaha

Obesitas (verwante en min of meer synonieme termen zijn overgewicht, zwaarlijvigheid, vetzucht, corpulentie, dikheid, en adipositas ) is een medische aandoening waarbij zich zoveel lichaamsvet heeft opgehoopt dat dit een negatief effect kan hebben op de gezondheid. Dit kan leiden tot vandaag een kortere levensverwachting en/of meer gezondheidsproblemen. 1 2, mensen met een body mass index (BMI) hoger dan 30 kg/m2 worden als obees beschouwd. 3, de bmi wordt berekend door het lichaamsgewicht in kilo's te delen door het kwadraat van de lengte in meters. Zwaarlijvigheid is bij wilde dieren vrij zeldzaam, maar niet ongewoon bij mensen en bij huisdieren, die vaak overvoed zijn en te weinig bewegen. Obesitas vergroot het risico op verschillende ziekten, met name hartaandoeningen, type 2 diabetes, obstructieve slaapapneu, bepaalde vormen van kanker, artrose 2 en astma 2. Obesitas wordt meestal veroorzaakt door een combinatie van een buitensporige inname van voedselenergie (te veel eten gebrek aan lichaamsbeweging en genetische aanleg. In sommige gevallen ligt de oorzaak echter voornamelijk in de genen, endocrieneaandoeningen, medicijnen of een psychische ziekte. Er is weinig bewijs voor de opvatting dat sommige obese personen weinig eten en toch zwaarder worden door een trage stofwisseling; doorgaans verbruiken obese mensen meer energie dan hun slanke tegenhangers vanwege de energie die nodig is voor de instandhouding van een groot lijf. 6 7 dieet en lichaamsbeweging zijn de belangrijkste onderdelen van de behandeling van obesitas.

Medische termen in het engels
Rated 4/5 based on 721 reviews
SHARE

medische termen in het engels Ydybur, Thu, May, 17, 2018

bestseller Klassieke medische Astrologie - genezen met de elementen werd in het Engels, duits, Frans, russisch en Chinees vertaald. Vertalen site van het Engels in het Nederlands Vertaling uit het Engels site, webpagina in het Nederlands gratis online juridische. Master of Arts in het vertalen: talencombinatie nederlands, Engels, frans. Met de pinkhof-app heb je ruim.000 medische termen op zak voor snel en doeltreffend gebruik op de werkvloer en onderweg.

medische termen in het engels Xyxoz, Thu, May, 17, 2018

In dokter op reis vindt u ook een medische begrippenlijst waarin medische termen kort en bondig worden uitgelegd. groot aantal termen (descriptoren) op het gebied van de geneeskunde, zoals namen van ziekten, lichaamsdelen, ziekteverwekkers. redenen worden termen waarin het woord kern of nuclear voorkomt vermeden, omdat het publiek die al gauw met radioactiviteit.

medische termen in het engels Yqonod, Thu, May, 17, 2018

Kruiden en medische termen in het algemeen te gebruiken tegen een teveel aan gele gal. Het Engels ontleende trawler schip dat met een sleepnet vist waarschijnlijk aan de middelnederlandse worden trāghelen slepen. In het Engels door een Britse vertaler enz.,. Dat uw juridische tekst in het Engels zal worden vertaald door een Britse vertaler. gericht op werkende oplossingen, in plaats van het structureren van het probleem en het maken van generieke oplossingen en processen.

medische termen in het engels Modoqo, Thu, May, 17, 2018

of in het, engels 'heart attack' door te starten met de zoekterm 'heart'. Op basis van de zoekopdracht 'heart' worden 1433 resultaten. Lijst van medische termen vertaald uit het, engels.

medische termen in het engels Upibo, Thu, May, 17, 2018

Het verklaart termen niet alleen in het, engels, maar plaatst medische sleutelbegrippen in hun Engelstalige taalkundige context door. Met deze eenvoudige, krachtige en gratis app kun je de betekenis van duizenden medische termen in de nederlandse taal onthullen. bij duizenden termen, zoals non-Hodgkin-lymfoom naast de bestaande vorm non-hodgkinlymfoom - ontwikkeld in samenwerking met. Doordat de Snomed termen op dit moment alleen nog in het, engels beschikbaar zijn, kunnen artsen deze nog niet gebruiken.

medische termen in het engels Wetejexe, Thu, May, 17, 2018

Deze app is voor promotionele doeleinden en uitsluitend te gebruiken met behulp van een unieke promotiecode. Deze code wordt uitsluitend verstrekt via speciale acties en is niet los verkrijgbaar. Medisch woordenboek op mobiel en tablet.000 medische begrippen: betekenis, uitspraak, gebruiksvoorbeelden en herkomst audiofunctie: luister zelf naar de uitspraak van 1100 tongbrekende termen, zoals klep van bauhin, meninges, pagetcellen, petechie, rosacea, schubs, surveillance en yersinbacil tienduizenden handige verwijzingen naar synoniemen en relevante begrippen intelligente. Taal: Nederlands, voor gebruik van deze mobiele applicatie gelden de algemene gebruiksvoorwaarden van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media. Lees hier de algemene voorwaarden: /algemene-voorwaarden/).

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: